עמוד הבית  |   צור קשר  |   הסכם קורס קבוצתי  |   הסכם קורס אישי  |   לקוחות  |   אודות  |   תקנון  |   הצהרת פרטיות  |   תמיכה
כתבות   פיתוח   הדרכות   שירותי IT   מכירת ציוד  
  לקוח חדש הרשם  |  לקוח קיים התחבר  
 
   
חיפוש מוצרים
 
תקנון
תקנון מכירה
 
אמיר 1999 – הדרכות ופתרונות תוכנה. ע.מ 02728917-2
 
תקנון מכירה באתר http://www.amir1999.co.il
 
 
תקנון האתר
תנאי התקשרות משפטיים למשתמש
 
כל המבצע פעולה באתר מאשר כי קרא את תקנון האתר, הבין את תוכנו והוא מסכים לתנאיו ולכללי ההשתתפות באתר, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד העוסק ו/או מפעילת האתר, ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור לעיל.
 
1.      כללי
1.1. בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם כמתואר, אלה אם כן משתמע אחרת מתוך הקשר הדברים:
1.2. החנות ו/או האתר - החנות הוירטואלית של אמיר 1999 – הדרכות ופתרונות תוכנה באתר האינטרנט www.amir1999.co.il
1.3. העוסק ו/או המפעיל – אמיר 1999 – הדרכות ופתרונות תוכנה המפעיל את אתר amir1999.co.il
1.4. גולש - אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר www.amir1999.co.il ברשת באמצעות האינטרנט.
1.5. קונה - גולש שביצע פעולת קניה לרכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים בחנות.
1.6. קניה ו/או רכישה - קנית מוצר בחנות בהתאם להוראות בתקנון זה.
2.      זכות לבצע קניה באתר
2.1. ביצוע קניה באתר מוגבל לתושבי מדינת ישראל בעלי תעודת זהות תקפה בני 18 שנים ומעלה ו/או לגוף משפטי מאוגד על פי דין אשר נרשמו לאתר בהתאם לטופס ההצטרפות המופיע באתר.
2.2. רכישת מוצרים באתר תתאפשר רק למחזיקים בכרטיס אשראי תקף בישראל של אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל, באמצעותן ניתן לבצע רכישות באתר, לפי שיקול דעת העוסק, כאשר תשלום התמורה עבור המוצר הנרכש באתר יבוצע באמצעות כרטיס האשראי.
2.3. ידוע לגולשים כי תנאי מוקדם לרכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי באתר הינו קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי המפעיל.
3.      מכירה
3.1. תיאור המוצרים ומחירם הינם אלה המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד.
המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
3.2. הגולש המעוניין לרכוש מוצרים באתר יידרש להכניס למערכת את הנתונים הבאים:
3.2.1.     שם פרטי ושם משפחה או שם התאגיד.
3.2.2.     מס' תעודת הזהות או מס' התאגיד (ח.פ., ח.צ. או מספר שותפות וכד').
3.2.3.     כתובת מלאה לרבות שם הרחוב, מס' הבית, מס' הדירה, ישוב ומיקוד.
3.2.4.     מס' הטלפון של הגולש ומס' הפקס, אם יש.
3.2.5.     כתובת הדואר האלקטרוני של הגולש.
3.2.6.     מס' כרטיס האשראי של הגולש ותאריך תוקפו של כרטיס האשראי.
3.2.7.     זיהוי המוצרים אותם מבקש הגולש לרכוש כאמור באתר, ומספר היחידות מכל מוצר אותו הוא מבקש לרכוש.
3.3. האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הקונה תחול על הקונה, והקונה ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שיופיעו אצל העוסק יהוו ראיה לכאורה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הקונה.
3.4. הקלדת הנתונים כאמור על ידי הקונה כמוה כהתחייבות של הקונה לרכוש את המוצר ולשלם לעוסק את מחירו הנקוב באתר. הקונה מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לעוסק את הסכום בו התחייב הקונה.
3.5. במידה ותחול טעות חריגה וברורה על פניה בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום בתמונת המוצר ו/או שירות ו/או כל חומר הדפסה אחר או בקבלת נתונים מהקונה רשאי המפעיל לבטל את הרכישה ולהשיב לצרכן את כספו.
3.6. רישומי מחשב עיבוד הנתונים של המפעיל המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות האמור בהן.
3.7. המפעיל שומר על זכותו לבטל מכירה מסויימת במקרה שבו נפלה טעות חריגה בתום לב בתיאור המוצר או שירות מסויים או שנבצר מהמפעיל לספק את המוצר או השירות כפי שתואר בטעות ו/או בשל קיומו של כח עליון וכן להשיב את כספם של הצרכנים.
3.8. המפעיל מקדיש משאבים ונוקט באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיקול פגיעה בפרטיות המשתתפים. הקונה מצהיר בזאת כי לא תהייה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה כלפי המפעיל בעניין ובלבד שהמפעיל אכן נקט באמצעים סבירים למניעת חדירה ופגיעה בפרטיות, כאמור.
3.9. העוסק שומר על זכותו לשנות את הוראות וכללי ההשתתפות המפורטים בתקנון זה מזמן לזמן וכל שינוי כאמור יחייב את הקונה. התקנון המחייב הוא זה אשר מופיע באתר בעת ביצוע הרכישה.
3.10.       רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את הקונים ואת המפעיל ו/או העוסק.
3.11.       בכל מקרה אשר בו, מחמת כח עליון, נבצר מהעוסק לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, יהיה העוסק רשאי לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם. "כח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או ארועים אשר אינם בשליטת העוסק, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את הספקת המוצרים ו/או השירותים.
3.12.       במידה ויועלו שיעורי המס או ההיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר ב-5% ומעלה, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאי העוסק לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולם או חלקם) ולהשיב את כספם של הרוכשים.
4.      המוצרים באתר
4.1. המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתו הבלעדי של העוסק.
4.2. העוסק רשאי להוסיף מוצרים לאתר ו/או לגרוע מוצרים מאלה המופיעים באתר וכן לקבוע את מחירם, הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.
4.3. העוסק יציג לגבי כל מוצר את מחירו ואת עלות הובלת המוצר לבית הקונה. דמי המשלוח ישולמו על ידי הקונה בנוסף למחיר המוצר ישירות לחברת המשלוחים או לעוסק וזאת אם העוסק יאלץ מסיבה כלשהי לשלם לחברת המשלוחים עבור דמי המשלוח.
4.4. במידה והמוצר לא יסופק לקונה בתוך 14 ימי עסקים מיום הקניה יהיה הקונה זכאי לבטל את העסקה ולקבל את מלוא התמורה ששולמה. עם ביטול העסקה כאמור וקבלת התמורה ששולמה על ידי הקונה, לא תהא לקונה כל טענה ו/או תביעה כלפי העוסק בקשר עם העסקה.
4.5. העוסק שומר על זכותו לשנות בכל עת את מחיר המוצרים. המחיר הקובע הוא המחיר המופיע באתר בעת ביצוע הרכישה.
4.6. לצד כל מוצר ו/או שירות המופיע באתר יצוינו אחד או יותר מהפריטים המתיחסים למראה המוצר לצורכי המחשה בלבד, המפרט הטכני ותיאור המוצר ו/או השירות כפי שנמסרו לעוסק על ידי היצרים ו/או היבואנים ומחיר המוצר המהווה הזמנה לקבלת הצעות לרכישתו במחיר זה.
4.7. העוסק ישתמש במידע לצורכי מימוש הצעתו והזמנתו של הקונה ממנו.
4.8. במידה ונתן הקונה את אישורו יוכל העוסק לשלוח לקונה עדכונים לגבי מוצרים ושירותים של העוסק. במידה וקונה אינו מעוניין לקבל עדכונים כאמור לעיל, עליו לשלוח לעוסק דוא"ל לכתובת ולבקש באופן מפורש להוריד את שמו מרשימת התפוצה.
5.      התשלום
5.1. בכל מקרה שבו תסרב חברת כרטיסי האשראי לאפשר לעוסק לגבות את התמורה, ייחשב הדבר כביטול ההזמנה על ידי הקונה ויחולו על כך כל התנאים האמורים להלן לגבי ביטול העסקה על ידי הקונה.
5.2. הקונה לא יהיה זכאי לקבל את המוצר שרכש בטרם שילם את מלוא התמורה בגינו או בטרם נתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לגביית התמורה.
5.3. התמורה תשולם באמצעות כרטיס האשראי בתשלום אחד אלא אם כן צוין אחרת ליד המוצר.
6.      אחריות
6.1. אחריות המפעיל למוצרים מוגבלת לגובה מחיר המוצר ללקוח בלבד.
6.2. האחריות על טיבו של המוצר חלה על היצרן ו/או היבואן של המוצר על פי דין. יחד עם זאת במקרים בהם תתקבלנה תלונות, יפעל העוסק מול הספק ו/או היצרן ו/או היבואן לפתרון התלונות.
6.2.1.     המפעיל יחליף או יחזיר ללקוח את תמורתו של כל מוצר פגום, אשר נמסר ללקוח בתנאי שביטול העסקה נעשה תוך 14 יום מקבלת המוצר ו/או חשבונית הקניה (המאוחר בין השניים). את ההודעה יש למסור בדואר ו/או בפקס ו/או בדוא"ל. כל זאת ללא דמי ביטול. המוצר יוחזר ככל האפשר באריזתו המקורית. החזרת המוצר תעשה אל המפעיל ועל חשבונו.
6.2.2.     שמו ופרטיו המלאים של הקונה יצורפו למוצר. והקונה יתיר לעוסק להעביר את שמו וכתובתו ליצרן או היבואן של המוצר.
6.2.3.     במידה המוצר המוחזר הינו תוכנה על הקונה להצהיר כי לא נעשה שימוש בתוכנה וכי במידה ויש קוד הפעלה לא ישאר העתק ו/או לא בוצעה הפעלה של המוצר. ידוע לקונה כי במידה ועשה שימוש בתוכנה כמתואר לא יוחזר לא כספו והמוצר יחשב כתקין.
6.3. האחריות הניתנת למוצרים ו/או שירותים הינה אחריות מוגבלת וכפופה לתנאים הבאים:
6.3.2.     אחריות על מקלדות, עכברים, ז'וייסטיקים ורמקולים הינה ל-30 יום בכפוף לאמור בסעיף 6.3.1. במידה ומחיר המוצר הוא 150 ₪ ויותר תינתן אחריות של שנה.
6.4. במידה שלא ניתן לאתר את הספק/יצרן/יבואן על מנת לממש את האחריות ומחיר המוצר עלה על 400 ₪, תחול האחריות על העוסק.
7.      אחריות מול ספקים
7.1. העוסק עושה ויעשה את מירב המאמצים לבחור ספקים אמינים ובעלי יציבות כלכלית אשר מספקים מוצרים ברמה הגבוה ביותר.
7.2. במקרה של תלונת קונה אשר אינה מטופלת כראוי על ידי הספק/יצרן/יבואן יפעל העוסק מול הספק/יצרן/יבואן עבור הקונה על מנת שהתלונה תטופל לשביעות רצונו של הקונה.
7.3. במקרה שהעוסק מצא כי הספק/יצרן/יבואן מפר באופן סדרתי את החוק ופוגע בקונים, יפסיק העוסק את פעילותו מול ספק/יצרן/יבואן זה.
8.1. ביטול רכישה על ידי קונה יהיה בכפוף לאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981.
8.2.1.     ביטול עסקה ייעשה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר ביניהם. הודעה על ביטול עסקה תעשה באמצעות פקס/דואר/דוא"ל לכתובת המופיעה באתר. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה- לא ייגבו דמי ביטול, המוצר יוחזר על חשבון החברה. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה, ייגבו דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך. כספי הצרכנים יוחזרו תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול.
8.2.2.     המוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית. במצבם כפי שקיבל אותם לרבות המדבקות והספרות ללא פגם גלוי או נסתר הפוגע באחריות המוצר.לחבר יש זכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית בערך המוצר. סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה וכן מוצרים הניתנים להעתקה שהצרכן פתח את אריזתם.
8.2.3.     לא ייתן זיכוי על מוצרים מתכלים ו/או פסיביים לדוגמא ומבלי להוות רשימה סגורה, ראשי דיו, טיונרים ותקליטורים לצריבה שהצרכן עשה בהם שימוש.
8.3. במקרה האמור בסעיף 7.2 מעל, יחזיר העוסק לקונה את התמורה ששילם תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך. דמי הביטול ייגבו רק במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה.
8.4. הקונה רשאי להחליף תוכנה שסופקה לו בתוכנה אחרת בתוך 14 יום בכפוף לאמור בסעיף 6.3.1, בתנאי שהתוכנה מצוייה באריזתה המקורית סגורה וחתומה ללא פגמים, ולא נעשה כל שימוש במפתח מזהה התוכנה, כל המדבקות נמצאות וללא פגם.
8.5. פרט לאמור לעיל, לא ניתן יהיה לבטל עסקה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הקונה בעקבות העסקה וכן מוצרים הניתנים להעתקה שהקונה פתח את אריזתם.
9.      כללי
9.1. ידוע לגולש כי הגשת הצעה בשם בדוי ו/או מסירת פרטים כוזבים ו/או התחזות לאדם אחר מהווים עבירה פלילית על פי חוק העונשין, תשל"ז - 1977. העוסק יהיה רשאי להעביר פרטים בדבר כל הצעה הנחזית לפי שיקול דעתו של העוסק להיות הצעה בדויה ו/או מכילה פרטים בדויים או כוזבים, למשטרת ישראל ו/או לכל גוף האחראי על הטיפול בנושא זה. כן יהיה העוסק רשאי לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כנגד מבצע הפעולות כאמור בסעיף זה, וזאת מבלי לגרוע מזכותו לתביעה בגין כל נזק שייגרם לו כתוצאה מפעולות אלה.
9.2. ידוע לקונה כי בכל מקרה בו לא יעלה בידי העוסק ליצור עם הקונה קשר לשם תיאום אספקת המוצר, בתוך 7 ימים מיום ביצוע הקניה, ייחשב הדבר כביטול הרכישה על ידי הקונה. במקרה זה לא יהיה על העוסק לספק את המוצר לקונה, העוסק ישיב לקונה את כספו ולקונה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העוסק בגין ביטול העסקה על פי סעיף זה.
9.3. אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בעוסק או שאין לעוסק שליטה עליהם לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהעוסק לבצע כל התחייבות שעליו לקיים כלפי הקונה, תעמוד בפני הקונה האפשרות להמתין לקבלת המוצר או לחילופין יהיה העוסק זכאי לבטל את הקנייה ולהחזיר לקונה את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה מבלי שלקונה תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי העוסק בגין ביטול המכירה כאמור.
9.4. טעות חריגה וברורה על פניה שנגרמה על ידי העוסק בתיאור המוצר ו/או בתנאי מכרז כלשהו ו/או המכירה תזכה את הקונה או המציע במכרז, באפשרותו לבטל את העסקה בלבד ללא דמי ביטול כלשהם והקונה או המציע כאמור לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום כלשהו מהעוסק.
9.5. העוסק מתחייב שפרטי ההצעה לרכישת מוצר ו/או שרות באתר ופרטי הקונה באתר ישמשו לשימוש פנימי באתר בלבד ולא יועברו על ידי העוסק לגורמים שלישיים חיצוניים.
9.6. העוסק שומר לעצמו את הזכות לקבוע תקנונים נוספים למוצרים ספציפיים כלשהם ו/או למכרזים כלשהם ו/או לכל מכירה אחרת, ובמקרה כזה תגברנה הוראות כל תקנון מיוחד שיקבע העוסק על הוראות תקנון זה.
9.7. העוסק שומר על זכותו לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או מחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת וללא התראה מוקדמת. בכל מקרה המחירים שהוצגו בעת ביצוע הרכישה הם המחייבים.
9.8. העוסק יהא זכאי לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתו. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה ו/או המכרז.
9.9. כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר לרבות התוכנה הכלולה בו, עיצובו הגרפי והמידע הכלול בו ובכל מידע אחר הקשור לאתר, הינם בבעלות בלעדית של העוסק ולאף אדם לא תהא כל זכות, דרישה או תביעה כלפי העוסק בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהוא בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור העוסק בלבד.
9.10.       כל הזכויות הקנייניות בכל חומר טכנולוגי לרבות תוכנות, חומרות, תוכניות, מפרטים, נתונים, תהליכים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר וכל מידע אחר אשר ניתן לזהות ובדרך כלשהי כמידע הקשור לאתר הינם בבעלות בלעדית של העוסק, ולא תהא למאן דהוא כל זכות בהם לרבות זכות שימוש.
9.11.       לעוסק שמורה זכות עיכבון על כל מוצר שנמסר לידיו ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח כדין.

 
צור קשר
הסכם קורס קבוצתי
הסכם קורס אישי
לקוחות
אודות
תקנון
הצהרת פרטיות
תמיכה
‪Google+         © כל הזכויות שמורות amir1999     אמיר (1999) פתרונות מחשוב, ציפורה טוב 3 רחובות.